Szkoła Taekwon-do Guk Gi - Statut Szkoły

TAEKWON-DO ITF

TAEKWON-DO ITF

STATUT

Szkoła Taekwon-do Guk Gi
Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Szkoła Taekwon-do Guk Gi zwana dalej „Klubem”, jest klubem sportowym, działającym w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 4 ust. 7 ustawy o sporcie.

§ 2.

Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Klubu jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3.

Klub podlega wpisowi do ewidencji i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4.

Klub działa zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o sporcie oraz niniejszym Statutem.

§ 5.

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw Klub może zatrudniać pracowników.

§ 6.

Klub może używać godła, odznak, znaczków organizacyjnych i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7.

Klub może być członkiem regionalnych, krajowych i międzynarodowych związków sportowych.

Rozdział II
Cele Klubu

§ 8.

Celem Klubu jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a w tym:

 • 1) doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej członków Klubu i osób nie stowarzyszonych w Klubie,
 • 2) prowadzenie szkolenia sportowego,
 • 3) zapewnianie członkom Klubu i osobom nie stowarzyszonym w Klubie możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,
 • 4) organizowanie współzawodnictwa sportowego,
 • 5) uczestnictwo w imprezach sportowych,
 • 6) organizowanie różnych form aktywności fizycznej,
 • 7) angażowanie członków Klubu do uprawiania różnych form aktywności fizycznej,
 • 8) dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków Klubu i osób nie stowarzyszonych w Klubie,
 • 9) popularyzacja zasad sportowej rywalizacji.
 • § 9.

  Klub realizuje cele, o których mowa w § 8. niniejszego statutu, poprzez:

 • 1) wspieranie członków Klubu i osób nie stowarzyszonych w Klubie, w dążeniu do osiągania sukcesów sportowych oraz udzielanie wsparcia osobom, które osiągają sukcesy sportowe,
 • 2) organizowanie i prowadzenie szkolenia sportowego w postaci zajęć sportowych, treningów, kursów, pogadanek, zgrupowań treningowych, szkoleniowych, kondycyjnych oraz innych nowoczesnych form metodyki szkolenia,
 • 3) organizowanie obozów sportowych,
 • 4) organizowanie różnych form współzawodnictwa sportowego oraz zapewnianie możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym członków Klubu i osób nie stowarzyszonych w Klubie,
 • 5) organizowanie i udział w imprezach sportowych,
 • 6) organizowanie różnych form aktywności fizycznej oraz angażowanie do uprawiania różnych form aktywności fizycznej,
 • 7) dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków Klubu i osób nie stowarzyszonych w Klubie,
 • 8) zapewnianie dostępu do infrastruktury sportowej,
 • 9) współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą,
 • 10) współpraca z innymi klubami oraz związkami sportowymi,
 • 11) współpracę z placówkami oświatowymi,
 • 12) współpracę z organami administracji publicznej,
 • 13) pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych Klubu.
 • 2. Cele Klubu są realizowane poprzez odpłatną lub nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

  Rozdział III
  Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

  § 10.

  1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne.

  2. Osoba prawna może być wyłącznie członkiem wspierającym.

  § 11.

  1. Członkowie Klubu dzielą się na:

 • 1) zwyczajnych,
 • 2) wspierających,
 • 3) honorowych.

  2. Członków zwyczajnych i wspierających Klubu przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.

  3. Nadawanie godności honorowego członka następuje na wniosek Zarządu Klubu, na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.

  § 12.

  1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która pragnie wnieść wkład pracy społecznej w urzeczywistnienie celów Klubu.

  2. Członkiem wspierającym Klubu może być osoba prawna lub fizyczna, która popiera cele statutowe Klubu i udziela mu wsparcia materialnego lub organizacyjnego.

  3. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona. Nadawanie godności honorowego członka następuje na wniosek Zarządu Klubu, na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.

  § 13.

  1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 • 1) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków z głosem stanowiącym oraz biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami wynikającymi z art. 3 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach,
 • 2) uczestnictwa w przedsięwzięciach organizowanych przez Klub,
 • 3) zgłaszania opinii, postulatów, wniosków wobec Zarządu,
 • 4) udziału w zajęciach organizowanych przez Klub w ramach statutowej działalności,
 • 5) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwał Zarządu.
 • 2. Członkom wspierającym przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego na Walnym Zebraniu Członków.

  3. Członkom honorowym przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych. Członkowie honorowi zwolnieni są od wszelkich świadczeń na rzecz Klubu.

  § 14.

  1. Członkowie zwyczajni obowiązani są do:

 • 1) aktywnego uczestniczenia w pracach Klubu i realizacji celów statutowych,
 • 2) przestrzegania statutu, regulaminów oraz uchwał władz Klubu,
 • 3) przestrzeganie zasad etyki sportowej,
 • 4) regularnego opłacania ustalonych przez władze Klubu składek członkowskich.
 • 2. Członkowie wspierający są obowiązani do przestrzegania statutu i uchwał władz oraz regularnego spełniania na rzecz Klubu zadeklarowanych w deklaracji członkowskiej świadczeń.

  § 15.

  1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:

 • 1) złożenia przez członka Klubu Zarządowi pisemnej rezygnacji z członkostwa w Klubie,
 • 2) śmierci członka Klubu lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 • a) rażącego naruszenia przez członka Klubu postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu,
 • b) niebrania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres co najmniej 6 miesięcy,
 • c) zalegania z opłaceniem składek członkowskich za okres co najmniej 6 miesięcy, po uprzednim wezwaniu do uiszczenia zaległych składek,
 • d) działania przez członka Klubu na szkodę Klubu.
 • e) rozwiązania Klubu.
 • 2. Ustanie członkostwa w Klubie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 - 3 powoduje jednoczesne wygaśnięcie funkcji w składzie Zarządu albo odpowiednio Komisji Rewizyjnej.

  3. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 3 Zarząd jest zobowiązany zawiadomić zainteresowanego o wykluczeniu na piśmie doręczając mu jednocześnie stosowną uchwałę, podając przyczyny wykluczenia i wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni od daty doręczenia przedmiotowej uchwały wykluczonemu członkowi, z zastrzeżeniem ust. 4.

  4. Od uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej na podstawie ust.1 pkt 3 odwołanie nie przysługuje.

  5. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia z członkostwa w Klubie przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od doręczenia uchwały o wykluczeniu.

  6. W przypadku złożenia odwołania we wskazanym terminie, uchwała Zarządu nie wywołuje skutków prawnych do czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zebranie Członków.

  7. Zarząd zwołuje, w terminie 14 dni od dnia złożenia odwołania przez wykluczonego członka Klubu, Walne Zebranie Członków.

  8. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

  Rozdział IV
  Struktura organizacyjna

  § 16.

  1. Władzami Klubu są:

 • 1) Walne Zebranie Członków,
 • 2) Zarząd,
 • 3) Komisja Rewizyjna.
 • 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu.

  § 17.

  1. Kadencja władz wybieralnych trwa cztery lata.

  2. Kadencje władz rozpoczynają się i kończą równocześnie.

  3. O ile statut nie stanowi inaczej, uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków danego organu.

  4. O ile statut nie stanowi inaczej, uchwały władz Klubu podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że dany organ podejmie uchwałę o zastosowaniu głosowania tajnego.

  § 18.

  1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

  2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz do roku jako sprawozdawcze i raz na 4 lata jako Sprawozdawczo-Wyborcze.

  3. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 • 1) z głosem stanowiącym, z biernym i czynnym prawem wyborczym – członkowie zwyczajni i honorowi Klubu,
 • 2) z głosem doradczym – członkowie wspierający.
 • § 19.

  Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 • 1) uchwalanie kierunków działalności Klubu,
 • 2) wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • 3) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 • 4) wykluczanie z członkostwa w Klubie członków Klubu pełniących funkcje we władzach Klubu,
 • 5) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności władz Klubu,
 • 6) podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu,
 • 7) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,
 • 8) podejmowanie uchwał w innych sprawach, niezastrzeżonych do kompetencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 • § 20.

  1. O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Zarząd powiadamia członków Klubu co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, o ile członek wyraził zgodę na ten tryb powiadamiania, podając jednocześnie do wiadomości Zarządu swój adres e-mail.

  2. O ile statut nie stanowi inaczej uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w I terminie lub w II terminie bez względu na liczbę obecnych członków, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

  § 21.

  1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

  2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Klubu, zgodnie z § 20 ust. 1:

 • 1) z inicjatywy własnej,
 • 2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • 3) na wniosek co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania na Walnym Zebraniu Członków.
 • 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 – 3.

  4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Komisję Rewizyjną, w przypadku, o którym mowa w § 15 ust. 1 pkt 3 dotyczącym członka Zarządu. Komisja Rewizyjna zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w trybie § 20 ust. 1 statutu – w takim przypadku władzą zwołującą Walne Zebranie Członków jest Komisja Rewizyjna.

  § 22.

  1. Zarząd składa się z 5 członków, w tym Prezesa, wybieranych przez Walne Zebranie Członków.

  2. W skład Zarządu wchodzą:

 • 1) Prezes,
 • 2) Wiceprezes,
 • 3) Członek Zarządu,
 • 4) Członek Zarządu,
 • 5) Członek Zarządu.
 • 6) Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
 • 7) Zarząd może uchwalić regulamin swojego działania.
 • § 23.

  Do kompetencji Zarządu należy:

 • 1) kierowanie bieżącą działalnością Klubu,
 • 2) reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
 • 3) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 • 4) określanie wysokości składki członkowskiej i trybu jej uiszczania,
 • 5) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków,
 • 6) uchwalanie regulaminów wewnętrznych Klubu,
 • 7) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, z zastrzeżeniem § 15 ust. 1 pkt 3,
 • 8) podejmowanie uchwał w sprawach przynależności do innych organizacji,
 • 9) powoływanie doradczych komisji problemowych i uchwalanie regulaminów ich działania,
 • 10) powoływanie sekcji Klubu i uchwalanie regulaminów ich działania.
 • § 24.

  1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego, wybieranych przez Walne Zebranie Członków.

  2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.

  3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Klubu.

  4. Komisja Rewizyjna może uchwalić regulamin swojego działania.

  § 25.

  1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Klubu.

  2. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 • 1) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli działalności Klubu,
 • 2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości,
 • 3) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, na podstawie § 21 ust. 4,
 • 4) składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej.
 • § 26.

  1. W przypadku śmierci lub rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie albo Komisji Rewizyjnej członka Zarządu albo Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, członkowie organu władzy, który uległ uszczupleniu mogą uzupełnić swój skład spośród członków Klubu. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków danego organu pochodzących z wyboru, z zastrzeżeniem ust. 2

  2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dotyczącym Prezesa Zarządu albo Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, odpowiedni organ władzy, którego sytuacja dotyczy, po uzupełnieniu swego składu w trakcie kadencji, wybiera spośród swoich członków odpowiednio Prezesa Zarządu albo Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej do końca trwającej kadencji.

  3. Członek Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej może być odwołany ze składu tych organów uchwałą Walnego Zebrania Członków. Jeżeli w trakcie kadencji członkowie władz – Zarządu i Komisji Rewizyjnej zostaną odwołani z pełnionych funkcji lub członkowie władz zostaną wykluczeni spośród członków Klubu wobec wystąpienia przesłanek wskazanych w § 15 ust. 1 pkt 3 Walne Zebranie Członków, dokonuje uzupełnienia składu Zarządu lub składu Komisji Rewizyjnej, do końca kadencji.

  Rozdział V
  Majątek i fundusze Klubu

  § 27.

  1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

  2. Źródłami powstawania majątku Klubu są:

 • 1) składki członkowskie,
 • 2) dotacje,
 • 3) darowizny, zapisy i spadki,
 • 4) dochody z majątku Klubu oraz ofiarności publicznej,
 • 5) wpływy z odpłatnej działalności pożytku publicznego.
 • 3. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej

  § 28.

  1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Klubu, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu działających łącznie.

  2. Do występowania w imieniu Klubu w sprawach niemajątkowych uprawniony jest samodzielnie każdy członek Zarządu.

  Rozdział VI
  Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu

  § 29.

  Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w I terminie lub w II terminie bez względu na liczbę obecnych członków, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

  § 30.

  1. Rozwiązanie Klubu może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w I terminie lub w II terminie bez względu na liczbę obecnych członków, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

  2. Uchwała o rozwiązaniu Klubu wskazuje likwidatora i cel na jaki ma być przeznaczony majątek Klubu pozostały po zakończeniu likwidacji.

  3. Likwidator powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków, po zakończeniu prac składa organowi ewidencyjnemu sprawozdanie z przeprowadzonej likwidacji wraz z wnioskiem o wykreślenie Klubu z ewidencji.

  Szkoła Taekwon-do Guk Gi

  Ośrodek Sportu i Rekreacji na Targówku
  ul. Łabiszyńska 20

  tel: 693 701 105
  e-mail: gukgi.kontakt@gmail.com

  Dane do przelewu:
  Szkoła Taekwon-do Guk Gi
  ul. Heleny Junkiewicz 1/32
  03-543 Warszawa
  MBank: 88 1140 2004 0000 3102 7815 1371

  Szkoła Taekwon-do Guk Gi

  Ośrodek Sportu i Rekreacji na Targówku
  ul. Łabiszyńska 20

  tel: 693 701 105
  e-mail: gukgi.kontakt@gmail.com

  Dane do przelewu:
  Szkoła Taekwon-do Guk Gi
  ul. Heleny Junkiewicz 1/32
  03-543 Warszawa
  MBank: 88 1140 2004 0000 3102 7815 1371

  ©2017 Szkoła Taekwon-do GukGi / Realizacja: Marcin Staniszewski